Privacyverklaring

Eurocon sro Partizanska 5200 Brezova pod Bradlom 906 13 Slovakia (ICO : 36 311 626  DPH : SK 2020 189413)  met eigenaar Luk Geerinck Gentsesteenweg 183 9240  Zele Belgium verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Luk Geerinck Gentsesteenweg 183 9240 Zele Belgium telefoon 00 32 52 45 19 48 of luk@slovakije.info

Verwerkingsdoeleinden

Eurocon sro Partizanska 5200 Brezova pod Bradlom Slovakia verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. offertes, klantenadministratie, opvolgen van reservaties en boekingen, facturatie, betalingen van voorschotten, eind afrekening)

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

(In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.)

Overmaken aan derden

Er worden in geen enkel geval gegevens doorgegeven aan derden!!

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: luk@slovakije.info

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. De gegevens van de klanten zullen NIET gebruikt worden voor marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Luk Geerinck    Zele    23-05-2018